<script>
 function WebSocketTest() {
  if ("WebSocket" in window) {
   alert("您的浏览器支持 WebSocket!");

   // 打开一个 web socket
   var ws = new WebSocket("ws://localhost:8080/");

   ws.onopen = function () {
    // Web Socket 已连接上,使用 send() 方法发送数据
    ws.send(`{"Data":"sadddddddddd"}`);
   };

   ws.onmessage = function (evt) {
    var received_msg = evt.data;
    console.log(received_msg)
   };

   ws.onclose = function () {
    // 关闭 websocket
    alert("连接已关闭...");
   };
   
  }else {
   // 浏览器不支持 WebSocket
   alert("您的浏览器不支持 WebSocket!");
  }
 }

 WebSocketTest()
</script>

webScoket测试工具

https://www.52bd.net/usr/uploads/2020/04/751993603.html

2020-04-28T07:47:20.png
WebSocketTest.html


版权声明:本文为原创文章,版权归 吾爱博客 所有,转载请联系博主获得授权!
本文地址:https://www.52bd.net/html/178.html

发表评论

正在加载 Emoji
×